KLASSE A2

FØREROPPLÆRINGEN

For motorsykkel klasse A2 følges et forløp på fire trinn. Det legges stor vekt på en riktig fremdrift i opplæringen slik at eleven får optimalt utbytte av undervisningen i neste trinn. Les læreplanen i sin helhet HER

Trinn 1 – Trafikalt grunnkurs

Før noen form for øvelseskjøring må du gjennomføre trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk og gjelder for alle lette kjøretøyklasser som personbil, snøscooter, traktor, tre og firehjuls moped, moped og motorsykkel. Du kan begynne med trafikalt grunnkurs fra fylte 15 år. Ved fylte 25 år kan deler av kurset unnlates.

Gjennom trafikalt grunnkurs skal du utvikle grunnleggende forståelse for hva kjøring av de lette kjøretøyklassene innebærer. I kurset inngår 17 undervisningstimer og omhandler:

 • Trafikkopplæringen
 • Grunnleggende forståelse for trafikk
 • Mennesket i trafikken
 • Øvingskjøring og kjøreerfaring
 • Førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Mørkekjøring

Trinn 2 – Grunnleggende kompetanse

Lærestoffet for klasse A2 omfatter

 • Obligatorisk 3-timers teoretisk undervisning hvor temaene er motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhet og opplæring. Dette skal være gjennomført før man kan påbegynne den praktiske opplæringen i trinnet.
 • Kunnskap om motorsykkelen og kjøringen, og lære å mestre sykkelen rent kjøreteknisk.
 • Obligatorisk trinnvurdering hvor elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

TRINN 3 – Trafikal del

Lærestoffet for klasse A2 omfatter

 • Eleven skal lære å beherske kjøring i variert trafikk. Eleven må også tilegne seg kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen. Ved avslutning av trinnet skal elevens ferdighet være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig
 • Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk
 • Obligatorisk trinnvurdering hvor elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Sikkerhetskurset er på totalt 4 undervisningstimer. Av dette gjennomføres 3 timer som sammenhengende praktisk øving på lukket område, resterende tid fordeles  på en teorisekvens før og etter. Gjennom kurset skal motorsykkelførerens kjøretekniske kompetanse videreutvikles.

Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

TRINN 4 – Avsluttende del

Lærestoffet for klasse A2 omfatter

 • Obligatorisk sikkerhetskurs på vei.

Ved opplæring i trinn 4 skal eleven gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse til å opptre slik at ulykker unngås. Etter gjennomført kurs skal eleven ha utviklet vilje til å ta ansvar, forholdsregler og samarbeide i trafikken.

Sikkerhetskurset klasse A2 består av totalt 8 timer, hvorav minimum 5 timer skal være sammenhengende praktisk kjøring. Den teoretiske delen fordeles med en sekvens før og en etter den praktiske kjøringen.

Utvidelse av førerretten fra A1 til A2

Lærestoffet for klasse A1 til A2 omfatter

 • Obligatorisk kurs ved utvidelse fra A1 til A2
 • Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk klasse A2
 • Sikkerhetskurs på veg klasse A2

FØRERPRØVE

TEORIPRØVEN

Teoriprøven kan tas 6 mnd. før du har oppnådd minstealder for førerkortklassen gjennomføres med PC på trafikkstasjonene. Teoriprøven inneholder mange spørsmål i forskjellig tema med flere alternative svar.

 

 

Før du kan gå opp til teoriprøve, må du:

 • Ha levert  søknad om førerkort og fått den godkjent. Søk HER 
 • Være gammel nok
 • Ha betalt gebyr
 • Ha med gyldig legitimasjon

Dersom du har behov for spesiell tilrettelegging på teoriprøven, må du søke skriftlig til Statens vegvesen om dette. Trykk HER for mere info

PRAKTISK FØRERPRØVE

Før du kan gå opp til praktisk prøve, må:

 • all obligatorisk opplæring være fullført og registrert
 • vandelen din må være i orden
 • eventuell helseattest være levert
 • du ha bestått teoriprøven
 • ha med deg gyldig legitimasjon
 • gebyr være betalt

Alle praktiske førerprøver gjennomføres etter noen generelle regler. Din praktiske prøve i Kristiansand starter fra Motorsykkelskolen sin Container.

Prøven vil starte med at sensor klargjør for hva som skal skje. Prøven er delt inn i flere deler som, sikkerhetskontroll spørsmål, daglig kontroll av MC, gjennomkjøring av oppgaver på sperret område og til slutt en kjøretur på vei.

Sikkerhetskontroll spørsmål skal uføres og forklares. kandidat skal gå i dybden om temaet det spørres om.

Daglig kontroll skal inneholde:

 • Bremser: Rask sjekk om begge virker
 • Lys: Rask sjekk over alle lys
 • Oversikt: Sjekk at speil er riktig innstilt
 • Dekk: rask visuell sjekk av mønster og lufttrykk

Daglig kontroll skal utføres, ikke forklares. Det skal være en rask sjekk av sykkelen før kjøretur, den skal være så rask at du gidder å gjøre det eksempelvis hver morra før du kjører til arbeide/skole. Bør ikke ta lengre tid enn 1 minutt. Huskeregel –  BLOD, slagord – unngå BLOD.

Oppgaver på sperret område

Gjennomføringen av oppgavene må være bestått for å kunne fortsette førerprøven ut på vegen. Følgende oppgaver skal gjennomføres:

 • Krypkjøring og balanse
 • Svingteknikk
 • Effektiv bremsing
 • Unnastyring
 • Bremsing i sving

Se alle oppgavene HER

På Vegen

Ruten som kjøres skal være slik at kandidaten får vist sine ferdigheter under forskjellige vei- og trafikkforhold. Trafikkstasjonen har flere faste ruter i A klassene. Ruten på kandidats førerprøve trekkes av et dataprogram. Sensor forteller veien underveis ved å gi beskjeder.

Privat øvelseskjøring

Generelt

Det er din ledsagers ansvar å vurdere, og sørge for, at øvelseskjøringen ikke er til fare eller ulempe for annen trafikk. Benytt gjerne et stort åpent område. Når du har oppnådd gode tekniske ferdigheter, kan du forflytte øvelseskjøringen til mere trafikkerte områder. Øvelseskjøring i utlandet er forbudt.

For å kunne øvelseskjøre privat må du

 • Ha oppnådd minstealder for klassen det skal øves i.

– Klasse A1 – 15 år
– Klasse A2 – 16 år
– Klasse A – 22 år. Dersom du skal øvelseskjøre før fylte 22 år i klasse A må du ha førerett klasse A2

 • Kunne fremvise legitimasjon og gyldig bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs.

Den som er med deg

 • Må ha fylt 25 år
 • Må ha hatt sammenhengende førerrett  de siste 5 år i klassen det skal øves i
 • Ha refleksvest som bakover viser bokstaven L
 • Ledsager i A-klassene kan sitte på motorsykkelen sammen med eleven, eller følge etter på egen mellomtung eller tung sykkel. Vær oppmerksom på at motorsykkelen begge evnt. skal sitte på samtidig, kan ha begrenset nyttelast.

Begge

Dere må begge ha toveis kommunikasjonsutstyr. Ved øvelseskjøring på avsperret område er det tilstrekkelig at dere kan se hverandre.


Læreplan klasse A2

 

Søknad om førerkort

Priser

 

Viktig info

 • Førerprøven din Starter fra Motorsykkelskolen sin container.
 • Betal gebyret kr. 1090,- senest dagen før på trafikkstasjonen. Du kan også betale via bank til kontonr.: 7694.05.05670. Merk med  fødsel- og personnummer + førerkortklasse. Skriv ut kvittering.
 • Ta med kvittering for betalt gebyr + gyldig legitimasjon.
 • Avbestilling av førerprøve må skje senest 2 virkedager før.
 • Alt utestående til trafikkskolen må være betalt før oppkjøring.
Top
Bestill